FAQ

Ide o náš prvý komplexný program finančného vzdelávania pre školy na Slovensku. Program sa systematicky zameriava na zlepšenie finančnej kultúry a má ambíciu rozvíjať kritické myslenie žiakov a pedagógov na základe metodológie

Cieľom programu je, aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti a aby im pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo prijímať správne rozhodnutia. Program pomáha rozvíjať kritické myslenie v celkovom kontexte financií.

Pred spustením programu na pilotných školách sa zameriame na vzdelávanie riaditeľov a učiteľov vybraných škôl. Pripravili sme pre nich všetky potrebné metodické pomôcky - vzdelávacie moduly, banku metodických listov a učebných materiálov, ako aj banku úloh a hodnotiacich nástrojov.

Do pilotného programu, ktorý sa bude realizovať počas školských rokov 2019/2020 a 2020/2021, sme vybrali prvých 25 škôl z celého Slovenska. Teší nás záujem 190 prihlásených škôl, ktoré na našu výzvu zareagovali. Výber škôl už bol ukončený, avšak po pilotnom overení program rozšírime na ďalšie školy.

V prvej etape pilotného overovania programu, v školskom roku 2019/2020, sa zameriame na vzdelávanie riaditeľov a učiteľov vybraných škôl a vstupné testovanie detí. Druhá etapa pilotného overovania, ktorá začína 1.9.2020, prinesie program FinQ priamo do pilotných tried na základných a stredných školách. Koncom školského roka 2020/2021 prebehne záverečné testovanie detí a následne vyhodnotenie pilotného overovania.

Pri tvorbe koncepcie programu sme vychádzali z filozofie založenej na troch kvocientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry. Ten je potrebný neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a aby po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti.
Finančná rovnica
IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

Súčasťou programu je vzdelávací portál so všetkým metodickými a podpornými nástrojmi:
  • jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2), rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov,
  • komplexná metodická podpora v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou vzdelávacích modulov,
  • odborné vzdelávacie moduly pre riaditeľov škôl v súlade s referenčným rámcom,
  • odborné vzdelávacie moduly pre učiteľov v súlade s referenčným rámcom,
  • 250 metodických listov pre učiteľov (úroveň A1 až B2) v súlade s referenčným rámcom pre rozvoj finančného vzdelávania,
  • banka úloh a hodnotiacich nástrojov,
  • portfólio pre žiakov.